Infoside for officials

Billede fra KDAK Rally 2008
 
-    -    -    -    -    -    -


 

Rally Official - Hvad er din opgave?

   
  Denne oversigt beskriver de opgaver som de forskellige officials har ved et Klubrally
eller et Rally.
   
  Indhold:
 
1. Løbsleder 11. Prøvechef
2. Løbssekretariat 12. Tidskontrol

3. Beregner

13. Starter
4. Officialkontakt 14. Tidtager
5. Kørerkontakt 15. Skriver
6. Pressekontakt 16. Officials
7. Sikkerhedschef 17. Målkontrol
8. Teknisk kontrol 18. Åbne – lukke vogn
9. Licenskontrol 19. Forkørere
10. Startbord 20. Hvis ulykken sker
   
 

Løbsleder: OF323 – 324 - 344
Løbslederen har det overordnede ansvar for hele løbets planlægning og afvikling. Han finder de enkelte hastighedsprøver sørger for, at der indhentes alle de fornødne tilladelser hos lodsejere, kommune, DASU og Politi.
Planlægger og beskriver hastighedsprøven med opstilling af ruteafmærkninger og med sikkerhedsafmærkning. Er ansvarlig for at sikkerheden er i orden og afspærring overfor publikum er tilfredsstillende.
Beskriver antallet af nødvendige hjælper, officials og disses placering på prøven.
Udarbejder tillægsregler og Slutinstruktion til deltagerne og eventuelle Bulletiner med ændringer i løb eller rutebog, samt sørger for korrekt offentliggørelse.
Udarbejder en rutebog til deltagerne og en mappe til den enkelte prøvechef.
Udarbejder kontrolkort til deltagerne.
Varetager enhver kontakt til pressen under løbet i tilfælde af indtrufne uheld.

Løbssekretariat:
Bistår ved udsendelse af Tillægsregler og ved opsætning af elektronisk tilmelding og beregnersystemet. Modtager anmeldelser fra deltagere, registrerer at betaling af startgebyr indgår, sikrer indlæsning af deltagerne i beregnersystemet, udsender endelige deltagerlister og udsender resultatlister efter løbet. Udskriver eller udsender startkort og ”tro og love erklæringer” til alle deltagerne. Udskriver og påsætter labels med deltagers startnummer, navne og starttid til startkortene. Udskriver deltagerlister, der bruges til ophæng ved start, teknisk kontrol, licenskontrol, startbord, prøvechefer og løbsleder. Afregner løbsafgifter til forskellige turneringer og DASU.

Beregner:
Opsætter alle løbets data i beregnerprogrammet, modtager endelig deltagerliste fra sekretariatet, retter evt. ændringer i deltagerdata ved licenskontrol, registrerer tider fra deltagernes kontrolkort i beregnersystemet, udskriver delresultater og endelige resultater til ophæng, udlevering til deltagerne og offentliggørelse på diverse hjemmesider.

Officialkontakt:
Bistår løbslederen med at skaffe det nødvendige antal officials til afvikling af løbet. Registrerer hvilke opgaver den enkelte officials har.
 

 

Kørerkontakt – (bruges kun ved Rally):
Er den som de enkelte løbsdeltagere skal kontakte under løbet i ethvert spørgsmål. Skal aflaste løbslederen for spørgsmål om praktiske forhold ved løbet.

Pressekontakt:
Er ansvarlig for al presseinformation før under og efter løbet. I tilfælde af uheld under løbet, er det løbslederen der som den eneste udtaler sig til pressen og til andre.

Sikkerhedschef
: (bruges mest ved rally, ved klubrally er det løbslederens ansvar)
Er ansvarlig for at alle sikkerhedsforskrifter overholdes. Kan til enhver tid kræve at afspærringer og afmærkninger ændres af prøvemandskabet.
Gennemkører hele løbet i god tid inden åbnervognen. Medbringer ofte tidtagermateriel (stopure).

Teknisk kontrol (TK): OF 363 - 364
Består af en uddannet teknisk kontrolchef og en eller flere assistenter. Bilen skal fremstilles af føreren af bilen, og det kan også være teamets mekaniker der gør det. TK gennemgår samtlige deltageres biler for at sikre at sikkerhedsforskrifterne overholdes.
Indsamler deltagernes vognbog, som afleveres til målkontrollen, vognbogen afleveres igen efter løbet, når der afleveres en underskrevet tro og love erklæring. Alle påtaler af fejl må kun ske af Teknisk Kontrolchef, som noterer manglen i deltagernes vognbog.
Kvitterer for kontrollen på deltagerens startkort.

Licenskontrol:
Begge deltagere i mandskabet skal møde personligt ved licenskontrollen. Sørger for ophæng af deltagerlister, polititilladelse og DASU-tilladelse ved start. Har samtlige deltagers anmeldelsesblanketter liggende i startnummerorden. Og kontrollerer:

deltagernes licens – nummer, navn og noterer evt. ændringer i anmeldelsen.
Føreren har kørekort.
At startgebyret er betalt.
At begge deltagerne har underskrevet anmeldelsen.
at TK er gennemført.
Kvitterer på startkortet.
Udleverer rutebog og oplyser deltagerne om deres starttidspunkt.

Startbord:
Deltagerne typisk 2. køreren henvender sig til startbordet ca. 3 min. før deres starttid og får udleveret deres startkort max 1 minut før.
Der oplyses om eventuelle rettelser/ændringer (Bulletiner) til rutebog eller løb i øvrigt. Deltagerne skal kvitterer for modtagelsen af enhver ændring, som samtidig skal være ophængt både ved start og mål.

Prøvechef: OF 354
Prøvechefen er overordnet ansvarlig for den enkelte hastighedsprøve og for det mandskab der passer prøven. Prøvechefens konkrete opgaver er:

At planlægge afviklingen af prøven.
At fremskaffe alt nødvendigt materiel til afvikling af prøven.
At etablere prøven: afspærring, sikkerhedszone.
At sikre sig, at prøvens official er instrueret.
At placere officials rundt på prøven.
At afprøve evt. radiokontakt til alle officials inden løbet startes.
Sikre sig, at der ikke kommer uvedkommende ind på prøven.
At afvikle prøven.
At holde løbslederen informeret om alle uregelmæssigheder ved afviklingen af prøven, derunder:
At sikre at kontrollisten bliver ført.
At sikre at afkørsel og uheld registreres.
At inddrage kontrolkortet fra deltagere, der udgår af løbet og straks informere løbslederen og beregneren om hvilke startnumre der er udgået.
At sørge for oprydning efter prøven er afviklet.
At sørge for at alt materiel som har været brugt til prøven afleveres i samme stand som det er modtaget, at stænger er bundtet og stopure bliver afleveret.
At sørge for at ”lodsejerkontakten” underrettes hvis der har været utilfredse beboere.

Tidskontrol – Klubrally:
Ved klubrally – bruges tidskontrol ved ankomst/afgang til pause og ved mål.

Formålet er at sikre registrering af hvornår mandskabet er ankommet til pause, kørt fra pause og ankommet til mål.
Der er sat en maksimal afviklingstid for de enkelte deltagere, hvis den tid overskrides bliver mandskabet udelukket fra beregning. I kontrolkortet noteres den tid hvor bilen ankommer til kontrollen. Kontrollens ur er det eneste som tæller, hvis deltagerne protesterer modden noterede tid henvises de til løbslederen.
 

 

Tidskontrol – Rally:
Ved Minirally og Rally – er der flere tidskontroller. Mandskaberne skal overholde en ideal køretid, som udregnes fra den foregående tidskontrol.
Idealkøretiden er oplyst i rutebogen. Tidskontrollens ur er det eneste som tæller, og det skal være synligt for kørerne, hvis deltagerne protesterer mod den noterede tid, henvises de til løbslederen eller kørerkontakten hvis der er en sådan.

Markering af tidskontrol:
25 meter før tidskontrollen er opsat et forvarsels skilt (gult ur).

Tidskontrollen er markeret med et rødt ur mindst 50 m. før startskiltet.

Startskiltet er et rødt startflag.

---- 25 m ----- ------ 50 m ------ ----- 25 m -----

Tidskontrolzone
Deltagerne skal afvente idealtiden udenfor kontrolzonen – før det gule flag. Kontrolzonen må tidligst tilkøres 1 minut før deltagerens idealminut. Kontrolkortet skal afleveres til kontrolmandskabet senest ved udgangen af idealminuttet.
Kontrolmandskabet skal have et ur med tydelig minutvisning, og som kan læses af deltagerne.
Tiden er den uret viser i det øjeblik, kontrolkortet overrækkes til kontrolmandskabet og køretøjet holder ud for kontrolskiltet (rødt ur). Det er ikke tilladt at gå hen til kontrollen for at få noteret sin tid – bilen skal holde ud for kontrolskiltet. Det er dog tilladt, at gå til tidskontrollen, hvis der er kø på prøven.

Hele kontrolzonen fra gult forvarsel til orange slut er Parc Fermé område og hverken reparationer eller assistance er tilladt i kontrolområdet.

Starter: OF 356

At få deltagerne frem til start.
At deltagerne har styrthjelm, spændt sikkerhedssele, lukkede vinduer og tændt kørelys.
At deltageren bliver startet efter starterprocedure. Der kan startes med flag og tælles ned fra 5 højt, eller med elektronisk startlys. Starter en deltager før flaget hæves eller lyset slukkes, er det tyvstartog noteres i kontrolkortet – der gives straks besked til ”skriveren” om tyvstarten. (straffes)
Er deltageren ikke klar til at starte indenfor 20 sek. fra startsignalet skal tildeles max. Tid på prøven. Og bilen skal straks flyttes til et sikkert sted. Omstart kan kun finde sted ved officialfejl eller efter signal med rødt flag/lys.

Tidtager: OF 356

At tage start-tid på deltagerne - starter stopur samtidig med at flaget løftes.
At tage mål-tid når forreste del af bilen passerer mållinjen eller notere tiden fra tidstagningsuret.. Der skal stoppes i målfeltet, overskridelse af en af de tre sider i målfeltet og/eller berøring af kegle er strafgivende.
Ved teknisk defekt på hastighedsprøven må mandskabet skubbe bilen ud af prøven. Det medfører altid max tid på prøven - besked til ”skriveren”.
At hjælpe med opstilling og nedtagning af prøven efter afvikling.

Skriver:
Skriveren placeres tæt på tidtageren, men alligevel så langt væk, at bilen kan komme væk fra målfeltet, så der er klar til næste deltager.
At modtage mandskabets måltid fra tidtageren.
At modtage besked om tyvstart, fejlbane, berørte kegler, overskredet mållinje.
At notere tid og evt. fejl i mandskabs kontrolkort.
At notere tid og evt. fejl i kontrollisten.
At hjælpe med oprydning efter prøven er afviklet.
At hjælpe med nedtagning af prøven efter afviklingen.

Officials opgaver:

At deltage i afviklingen under prøvechefens anvisning.
At sørge for at der ikke kommer tilskuer eller andre ind på prøven.
At sørge for at der ikke opholder sig personer i sikkerhedszonerne.
At kontakte og vejlede tilskuere om sikker færdsel i nærheden af prøvestrækningen (krydsning af prøven må kun forekomme hvor der er god oversigt og ingen biler i nærheden).
At optræde diplomatisk overfor især beboere, men også alle andre ”gæster” - husk at rally ikke har nogen fremtid uden lodsejere og tilskuere.
At sikre at uheld, afkørsler, påkørsler o.l. registreres i hændelseslisten med Startnummer, samt at der øjeblikkeligt rapporteres til prøvechefen.
At vide hvad der skal gøres, hvis en deltager køre galt: Se ”hvis uheldet sker”
At være behjælpelig med at uopsættelig kørsel ikke sker til og fra prøve. Beboere er informeret om, at hvis de undtagelsesvis skal ud, skal de først ringe til prøvechefen. Han vil derefter vurdere situationen og kan eventuelt stoppe prøven.
At hjælpe med nedtagning af prøven, efter afviklingen. Evt. specialopgaver for officials ud over ovennævnte kan være:

 

At melde til ”Skriveren” om deltagernes evt. fejlbane eller påkørte kegler.

Målkontrol:

Målkontrollens opgaver er at registrerer samtlige deltageres ankomsttid til mål - noteres i kontrolkort og kontrolliste. Modtager kontrolkort og ”Tro- og love erklæring” fra samtlige deltagere - inkl. evt. udgåede deltagere. Mandskabets vognbog udleveres først når ”Tro- og love erklæringen” er underskrevet og afleveret til målkontrollen.
Videregiver kontrolkort til beregneren.

Åbne- lukkevogn:
Åbnevognens opgaver er at kontrollerer at den enkelte hastighedsprøve er klar på det aftalte tidspunkt, sikrer at alle poster er bemandet og afspærringer er på plads. Når åbnevognen har gennemkørt prøven er det signal til, at området er lukket for al øvrig færdsel.
Åbnevognen kan køre med rødt blinklys som tegn på at prøven er afspærret og klar til løb.
Lukkevognen er information til alle officials, om at prøven lukker for deltagerne, løbet er slut og der igen er åben for almindelig færdsel. Lukkevognen kan køre med grønt blinklys.

Forkørere:
Der kan anvendes forkørere i både klubrally og rally. Forkørerne har kontrolkort som svarer til deltagernes. Forkørerens opgave er at teste prøvemandskabet og kontrollerer at alt - både startprocedure, tidtagning, og notat i kontrolkort - fungerer som det skal inden deltagerne kommer.
Forkøreren skal primært kontrollere og ikke køre rally.

Hvis ulykken sker:
Få overblik over situationen og hold hovedet koldt

Underretning
Ved uheld med personskade kontaktes prøvechefen omgående og oplys om følgende:

Hvad er der sket
Hvor på prøven er det sket (postens nr.)
Er der personskade
Er der fastklemte
Mener du prøven skal stoppes / lukkes
Prøvechefen vurderer straks hvad der videre skal foretages.

Alarmering af 112 foretages kun af prøvechefen.

HUSK: I tilfælde af uheld / ulykke:

Prøvechef og prøvemandskab udtaler sig kun til Falck og Politi

Ikke til tilskuere eller andre deltagere, det sætter gang i rygtesmedene..

Kun løbsledelsen udtaler sig til pressen

   
   
   


 -
   


 -
   


 -
   


 -
   


 -
   


 -
   

 

Tilbage til forsiden